Administratorzy grupy

 • Ikonka

Ekonomia i polityka gospodarcza w agrobiznesie; finanse; rachunkowość; marketing; przepisy prawne

Grupa publiczna ostatnia aktywność: 7 mies., 3 tygodni temu

Ekonomia i polityka gospodarcza w agrobiznesie; finanse; rachunkowość; marketing; przepisy prawne

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO

 • Ikonka Użytkownik mietek napisał 7 lat temu:

  Dopłaty do materiału siewnego ? sposób postępowania w przypadku zniszczenia upraw w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych

  DW związku z napływającymi z kraju doniesieniami o szkodach powstałych w uprawach założonych z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zakupionego i zużytego do siewu , Agencja Rynku Rolnego informuje, że producent rolny, który:

  - złożył wniosek o przyznanie dopłaty – powinien o fakcie zniszczenia uprawy bezzwłocznie poinformować oddział terenowy (OT), do którego składał wniosek.

  Jeżeli zadeklarowana we wniosku uprawa zostanie usunięta z pola, a OT ARR nie będzie w posiadaniu takiej informacji, przyznana do tej powierzchni dopłata wraz z odsetkami będzie musiała być zwrócona do Agencji.

  - dopiero zamierza ubiegać się o dopłatę ? do wniosku o przyznanie dopłaty poza wymaganymi załącznikami dodatkowo powinien dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach.

  Jeżeli we wniosku o przyznanie dopłaty producent rolny ujmuje dwa razy tę samą działkę rolną ? raz obsianą zbożem ozimym (zniszczonym w wyniku działania siły wyższej) a raz rośliną jarą ? jest zobowiązany do udokumentowania zniszczenia uprawy w sposób niebudzący wątpliwości. Każdy taki przypadek będzie poddawany szczegółowej analizie, z uwzględnieniem szczególnie terminów agrotechnicznych oraz biologii danego gatunku roślinny uprawnej. Należy pamiętać, że dopłatami nie obejmuje się upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

  Działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, które spowodowały szkody w uprawach, można wykazać składając do OT ARR:

  Protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód,
  Dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk,
  Zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone, w przypadku gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia,
  Zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem, wydawane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
  Protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego,
  Decyzję właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydaną na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującą zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych.
  Pisemne oświadczenie potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz sporządzone zgodnie ze wzorem opracowanym przez ARR i podpisane przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 • Ikonka Użytkownik paweł napisał 7 lat temu:

  Hej, miałem pytać a tu proszę cały referat :)

 • Ikonka Użytkownik Marian napisał 6 lat, 10 mies. temu:

  Weszły w życie nowe przepisy 28 stycznia 2013 r. z ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2012 r., poz. 1512) ulegają zmianie zapisy w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w zakresie: ewidencji podmiotów zajmujących się obrotem materiałem siewnym, definicji odnoszących się do materiału siewnego i jego kategorii oraz zakazu stosowania ziemniaka odmiany Amflora. Warto poczytać

 • Ikonka Użytkownik gospodarz napisał 5 lat, 3 mies. temu:

  O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni, którzy zakupili i zużyli do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2013 roku do 15 czerwca 2014 roku materiał siewny zbóż ozimych, jarych, roślin strączkowych i ziemniaków

  Do 1 ha można dostać za materiał elitę i kwalifikowany 100 zł za zboża i mieszanki oraz 160 zł za strączkowe. Za ziemniaki dostać można 500 zł.

 • Ikonka Użytkownik top rolnik napisał 5 lat, 3 mies. temu:

  Zawsze warto spróbować uzyskać dopłaty. Jakby nie było, przy dzisiejszych zawiłościach i zajściach z embargiem, kazda pomoc sie liczy.

Zapisz się do newslettera