20.05.2014
pawo

Zdjęcie: Fotolia

Jak zatrudnić pracownika z zagranicy?

Nowe przepisy od 1 maja 2014,
Dotychczasowe przepisy dotyczące zatrudniania obcokrajowców przewidywały, iż pracodawca chcący zatrudnić osobę posiadającą poszukiwane przez niego kwalifikacje, ale pochodzącą z zagranicy musiał najpierw sam złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, a dopiero potem kandydat mógł złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt. Obecnie potrzebny będzie jeden wniosek.

Nowa ustawa nie dotyczy grupy cudzoziemców z państw spoza UE, EFTY, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin. Zmienione zostają używane we wcześniejszych przepisach definicje, np. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zostaje zmienione na zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na osiedlenie się na zezwolenie na pobyt stały.

Zezwolenie na pracę

W zakresie organu uprawnionego do udzielenia zezwolenia na pracę tak jak na pobyt, nic się nie zmienia, udziela go wojewoda. Wcześniejsza dwuetapowa procedura zostaje zmieniona na jednostopniowe złożenie wniosku, przez zainteresowanego przeniesieniem się do Polski, cudzoziemca.

Warunki dla cudzoziemca:

* Musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia kosztów leczenia na terytorium Polski przez ubezpieczyciela.
* Musi posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
* Ma zapewnione miejsce zamieszkania.
* Podmiot zatrudniający go nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Wyjątek dotyczy osób zatrudnianych do prac pielęgnacyjno-opiekuńczych lub w charakterze pomocy domowych, jeśli cudzoziemiec posiadał wcześniej zezwolenie na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy, spełnia warunki przepisów dotyczących ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
* Wysokość wynagrodzenia cudzoziemca określona w pisemnej umowie z pracodawcą nie jest niższa niż wysokość zarobków pracowników wykonujących tą samą pracę w tym samym wymiarze godzinowym, na podobnym stanowisku lub porównywalnego rodzaju

źródło INFOR


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.