03.03.2014
KRUS

KRUS informuje

Od 1 marca 2014 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2014 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.) wynoszącym 101,6%.
Oznacza to, że kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków zostaną podwyższone o 1,6%.
Kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta zatem od 1 marca 2014 r. o 1,6 % i wynosi 844 zł 45 gr miesięcznie (brutto).
Do tej kwoty wzrasta również od 1 marca 2014 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej.
W konsekwencji od 1 marca 2014 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 28.02.2014 r.
Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2014 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 844 zł 45 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.
Od 1 marca 2014 r. wysokość renty socjalnej wynosi 709 zł 34 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2014 r. nie może przekroczyć kwoty 1.688 zł 90 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 84 zł 45 gr).
Od tak ustalonej kwoty potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Od 1 marca 2014 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego (z wyjątkiem  dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, który wzrośnie do kwoty 310 zł 14 gr), a także dodatku za tajne nauczanie podlega podwyższeniu do kwoty 206 zł 76 gr.
Od tej daty wzrasta do kwoty 206 zł 76 gr wysokość dodatku kombatanckiego oraz wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.
Natomiast wysokość dodatku kompensacyjnego podlega od dnia 1 marca 2014 r. podwyższeniu do kwoty 31 zł 01 gr.
Od dnia 1 marca 2014 r. wysokość ryczałtu energetycznego nie ulega zmianie i wynosi nadal kwotę 165 zł 71 gr miesięcznie.
Dodatek dla sieroty zupełnej wynosi od dnia 1 marca 2014 r. 388 zł 62 gr.
W związku ze zmianą najniższej emerytury od 1 marca br. wzrasta do kwoty  3.377 zł 80 gr zasiłek macierzyński; przysługuje on w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.
Od 1 marca 2014 r. kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi 4.000 zł.
Bez zmian pozostaje również kwota zasiłku chorobowego, która wynosi 10 zł za 1 dzień czasowej niezdolności do pracy.
Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2013 r. wyniosło 3.823 zł 32 gr. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. I tak od 1 marca  2014 r. kwoty  te wynoszą: 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ? 2.676 zł 40 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty), 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ? 4.970 zł 40 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),przychody między kwotą 2.676 zł 40 gr a 4.970 zł 40 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 557 zł 91 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 474 zł 25 gr.
- W przypadku emerytów, którzy ukończyli wiek emerytalny określony w art.19 ust.1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na kwotę dodatkowych przychodów przez nich osiąganych. W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych rolniczych ? informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Źródło: KRUS


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.