17.11.2017
ziemniaki

Rynek ziemniaków – raport ekspertów IERiGŻ

Według ocen Eurostatu produkcja ziemniaków w UE- 28 w 2016 r. wyniosła 56,9 mln t i była o 5,6% większa niż w roku poprzednim. W krajach UE-5 (Niemcy, Belgia, Francja, Holandia i Wielka Brytania) łączna produkcja ziemniaków zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,5% i wyniosła 33,7 mln t, co stanowiło 59,2% zbiorów w całej Unii – informuje Wiesław Dzwonkowski, ekspert IERiGŻ.

Jak informują eksperci IERiGŻ w raporcie produkcja ziemniaków konsumpcyjnych i do przetwórstwa (bez sadzeniaków i skrobiowych) w tych krajach zmniejszyła się w porównaniu z 2015 r. o ok. 3%, do 24,6 mln t. W wyniku mniejszych zbiorów w sezonie 2016/17 rynek ziemniaków w tych krajach znajdował się pod silną presją popytu, co znalazło odzwierciedlenie w wysokim poziomie cen. Średni poziom cen ziemniaków jadalnych w obrocie wolnorynkowym w krajach UE-4 (bez Wlk. Brytanii) w sezonie 2015/16 wyniósł ok. 220 EUR/t, wobec 165 EUR/t w sezonie poprzednim i ok. 55 EUR/t dwa lata wcześniej.

Wysokie ceny w sezonie 2016/17 skłoniły rolników w większości krajów Europy Zachodniej do zwiększenia powierzchni uprawy ziemniaków jadalnych, która w UE-5 (Niemcy, Belgia, Francja, Holandia i Wielka Brytania) w 2017 r. wyniosła ok. 579 tys. ha, co stanowiło w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost o 4,6%. Natomiast powierzchnia uprawianych ziemniaków skrobiowych i sadzeniaków zmniejszyła się w UE-5 z 252 do 243 tys. ha, tj. o niespełna 4%. Spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej powierzchnia uprawianych ziemniaków wzrosła jedynie w Polsce, Bułgarii i na Łotwie.

Wzrost areału miał miejsce również w krajach skandynawskich. W skali całej UE-28 areał uprawy ziemniaków ogółem w 2017 r. szacuje się na 1,74 mln ha, tj. o 2,4% powyżej poziomu z roku poprzedniego. Warunki agrometeorologiczne w trakcie wegetacji w 2017 r. były na ogół sprzyjające uzyskaniu wysokich plonów, zarówno w Europie Zachodniej, jak i Środkowo-Wschodniej.

- W rezultacie plony w Belgii i Francji wzrosły o 15-16%, a w Niemczech i Holandii o 2-3%. Spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej najwyższy poziom plonów i ich wzrost miał miejsce w Polsce (o ok. 6% do 298 dt/ha). Zbiory ziemniaków ogółem w 2017 r. wzrosły w UE-28 z 56,9 do 62,0 mln t, tj. o ok. 9%, przy czym wzrost ten w dużej części wynikał ze zwiększenia zbiorów ziemniaków w Polsce (o ok. 1 mln t). W UE-5 zbiory ziemniaków wyniosły 37,2 mln t i były o 10,5% większe niż w roku poprzednim – informuje w raporcie IERiGŻ.

- W Niemczech zbiory ziemniaków wyniosły prawie 11,3 mln t i były o prawie 5% większe niż przed rokiem. We Francji zbiory zwiększyły się o ok. 15% do 8,0 mln t, w Holandii o 14% do 7,4 mln t i w Belgii o prawie 15% do 5,0 mln t. W Wielkiej Brytanii produkcja ziemniaków wyniosła 5,5 mln t i była ok. 3% większa niż przed rokiem. Konsekwencją wzrostu zbiorów jest spadek cen ziemniaków w Europie Zachodniej. Dotyczy to zwłaszcza bulw do przetwórstwa, ale również ziemniaków z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji. Ceny ziemniaków jadalnych na rynku niemieckim w końcu października 2017 r. wynosiły ok. 110 EUR/t, wobec 170 EUR/t w roku ubiegłym i 180-190 EUR/t w analogicznym okresie 2015 r. Ceny ziemniaków z przeznaczeniem na frytki i chipsy, w zależności od regionu, wynosiły 40-60 EUR/t, wobec 160-185 EUR/t w końcu października ubiegłego roku i 110-130 EUR/t dwa lata wcześniej. We Francji ziemniaki jadalne najbardziej popularnych, tańszych odmian, w zależności od wielkości bulw i wielkości opakowania, na początku listopada kosztowały od 105 do 200 EUR/t i były o połowę tańsze niż przed rokiem – dodaje.

Ziemniaki typu premium (odmiany Agata, Charlotta i Various) w opakowaniach 2,5 i 12,5 kg kosztowały od 330 do 460 EUR/t, tj. o ok. 40% mniej niż w roku poprzednim. Ceny ziemniaków do przetwórstwa, w zależności od odmiany, wahały się w przedziale 30-50 EUR/t, wobec 195-205 EUR/t w roku poprzednim i 100-120 EUR/t w 2015 r. Ceny ziemniaków do przetwórstwa spożywczego w obrocie wolnorynkowym w Belgii na przełomie paź- dziernika i listopada spadły do zaledwie 30 EUR/t, wobec 180-200 EUR/t w analogicznym okresie 2016 r. W Holandii poziom tych cen był o ok. 10 EUR/t wyższy.

Jak informują eksperci IERiGŻ zbiory ziemniaków w Polsce w 2017 r., według szacunków IHAR-PIB i IERiGŻ-PIB wyniosły ok. 9,8 mln ton i były o prawie 1 mln ton większe niż w 2016 r. Wzrost zbiorów jest konsekwencją zarówno zwiększenia areału ich uprawy, jak i wyższych plonów, których poziom był determinowany pełnym zaopatrzeniem roślin w wodę podczas okresu wegetacji ziemniaków. Nie zostały zakończone jeszcze wszystkie zbiory ziemniaków z powodu występujących podtopień na plantacjach w wielu regionach kraju. Jeśli w dalszym ciągu zbiór nie będzie możliwy, to należy ostateczne zbiory obniżyć o ok. 3-4%, czyli o ok. 350 tys. ton. Podtopienia plantacji ziemniaków dotyczą głównie północno-zachodniej i centralnej części kraju. Zebrane ziemniaki są nienajlepszej jakości i będą się źle przechowywać.

- Obecnie w dużym hurcie za ziemniaki pakowane w worki płaci się  0,23-0,30 zł/kg, lokalnie do 0,40 zł/kg. Średni poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków w ostatnim tygodniu października wyniósł 0,55 zł/kg i był o 10-15% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. Krajowe ziemniaki w Broniszach osiągały cenę 0,30-0,50 zł/kg, w Poznaniu 0,47-0,67 zł/kg, w Lublinie 0,60-0,70 zł/kg, w Rzeszowie 0,50-0,80 zł/kg, we Wrocławiu 0,40- 0,60 zł/kg i w Łodzi 0,40-0,67 zł/kg – informuje Wiesław Dzwonkowski.

eksperci IERiGŻ


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.