25.04.2012
KRUS

Rządowy program pomocy dla rolników i producentów rolnych

Uchwałą nr 43/2012 z 3 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła program pomocy dla rolników i producentów rolnych, których gospodarstwa rolne zostały poszkodowane na skutek wystąpienia w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania upraw, plantacji i drzew owocowych.

O pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy i producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012, oszacowane przez komisje powoływane przez wojewodów, wyniosą średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji (w stosunku do produkcji z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej).

Pomoc będzie można także otrzymać za szkody przewyższające 1050 zł w plantacjach wieloletnich o okresie użytkowania powyżej 5 lat i drzewach owocowych.

W ramach programu Prezes KRUS będzie mógł zastosować – na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej – ulgę w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne rolników, bądź ulgę w regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty.

Ponadto poszkodowani rolnicy będą mogli ubiegać się w KRUS o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia lub o umorzenie w całości lub w części bieżących składek.

Po złożeniu przez rolnika stosownego wniosku, decyzje o udzieleniu pomocy przez Kasę będą wydawane w oparciu o dane z protokołów oszacowania strat. W przypadku rolników, którzy wystąpią z wnioskiem do Kasy o udzielenie pomocy przed uzyskaniem protokołu z oszacowania strat, Kasa będzie pozyskiwać protokoły we własnym zakresie bezpośrednio od komisji powołanej na danym terenie.

Wg szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, straty w uprawach na skutek niekorzystnych warunków przezimowania obejmują 1 414 696 ha; największe odnotowano w woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, lubuskim i mazowieckim.

Źródło: krus.gov.pl


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.