11.04.2019
UP 1

Studiuj na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu. Warto!

Ewelina, Małgosia, Paula oraz Dominika już studiują na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu. Dołącz do nich. Warto! Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI według Rankingu Perspektywy.

Ewelina, Małgosia, Paula oraz Dominika już studiują na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu. Dołącz do nich. Warto! Studiuj na NAJLEPSZEJ UCZELNI według Rankingu Perspektywy. Wiele ciekawych informacji na temat studiów zawarte jest w wydziałowym informatorze: Informator Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Poniżej kilka zdjęć, które obrazują jak ciekawa to Uczelnia oraz informacje o zasadach rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020.

Wart pamiętać, że elektroniczna rejestracja na studia startuje 1 czerwca 2019 r. Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
„

 1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2019 r. w turach, zgodnie  z terminarzem podanym na stronie www uczelni w zakładce KANDYDAT).
 2. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
 3. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa
 4. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty.
 5. Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat UPP.
 6. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.
 7. Decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych o przyjęciu na studia są przekazywane w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata.
 8. Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
 9. Na niektóre kierunki studiów wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (szczegóły Załącznik do Uchwały nr 89/2017 Senatu UPP)

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 zawarte są w:
Uchwale nr 263/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2018 r.

W roku akademickim 2019/20 postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania wyników egzaminu maturalnego.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma:

 • „wyniku egzaminu maturalnego z wybranego (jednego) przedmiotu kierunkowego,
 • wyniku z części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy)
 • „wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy),

przeliczonych według zasady podanej w tabeli:

Przedmiot Poziom Zasada przeliczania1
Język polski podstawowy 1%=0,1 punktu
rozszerzony
Język obcy nowożytny podstawowy 1% = 0,1 punktu
rozszerzony
Przedmiot kierunkowy Jeden przedmiot

do wyboru

podstawowy 1% = 0,6 punktu
rozszerzony 1% = 0,8 punktu

1Zasady przeliczania dotyczą egzaminu maturalnego według aktualnie obowiązujących przepisów. Szczegółowe zasady przeliczania wyników matury zdawanej w latach 2002-2007 i matury międzynarodowej znajdują się w części Szczegółowe zasady punktacji.

Kierunek Architektura Krajobrazu:

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa – 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy – 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Geograficznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie – architektura krajobrazu?
 • Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr

Kierunek Medycyna Roślin:

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA
 • Skala punktowa – 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy – 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 • Limit przyjęć na studia stacjonarne – 30 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr

Kierunek Ogrodnictwo:

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa -  0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy – 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie “ogrodnictwa”
 • laureaci konkursu: Zielone Dyplomy w specjalności “ogrodnictwo”
 • Limit przyjęć na studia stacjonarne – 60 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.