20.02.2012
KRUS

Waloryzacja emerytur i rent rolnych od dnia 1 marca 2012 r. 

Od dnia 1 marca 2012r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do dnia 29 lutego 2012 r. podlegają podwyższeniu o kwotę 71 zł zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 118). Oznacza to, że kwoty świadczeń wzrastają o kwotę 71 zł, natomiast kwoty  dodatków zostają podwyższone o 4,8%.  

Kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta zatem od dnia 1 marca 2012 r. wzrasta o 71 zł i wynosi 799 zł 18 gr  miesięcznie (brutto). Do tej kwoty wzrasta również od 1 marca 2012 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej. W konsekwencji od dnia 1 marca 2012 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne - wypłacane na dzień 29 lutego 2012 r. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2012 r. polega na dodaniu do kwoty świadczenia przysługującego w dniu 29 lutego 2012 r. kwoty waloryzacji w wysokości 71 zł. Od 1 marca 2012 r. wysokość renty socjalnej wynosi 682 zł 67 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2012 r. nie może przekroczyć kwoty 1.598 zł 36 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 79 zł 92 gr). Od tak ustalonej kwoty potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 marca 2012 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego (z wyjątkiem  dodatku   dla inwalidy  wojennego  uznanego  za  całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, który wzrośnie do kwoty 293 zł 51 gr), a także dodatku za tajne nauczanie, podlega podwyższeniu do kwoty 195 zł 67 gr. Od tej daty wzrasta do kwoty 195 zł 67 gr wysokość dodatku kombatanckiego oraz wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Natomiast wysokość dodatku kompensacyjnego podlega od dnia 1 marca 2012 r. podwyższeniu do kwoty 29 zł 35 gr. Podatek dla sieroty zupełnej wynosi od dnia 1 marca 2012 r. 367 zł 79 gr. W związku ze zmianą najniższej emerytury od 1 marca br. wzrasta do kwoty 3.196 zł 72 gr zasiłek macierzyński; przysługuje on w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej. Od 1 marca 2012 r. kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi 4.000 zł.
Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2011 r. wyniosło 3.586 zł 75 gr. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. I tak od 1 marca  2012r. kwoty  te  wynoszą:
* 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 2.510 zł 80 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
* 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 4.662 zł 80 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie części uzupełniającej emerytury/renty),
przychody między kwotą 2.510 zł 80 gr  a  4.662 zł 80 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 528 zł; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi  448 zł 83 gr.
W przypadku emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na kwotę dodatkowych przychodów przez nich osiąganych.
Natomiast osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy tracą prawo do tego świadczenia w przypadku objęcia ich innym ubezpieczeniem społecznym.
W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych, które przysługują z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych świadczeń.
Od dnia 1 marca 2012 r. wzrasta również wysokość ryczałtu energetycznego do kwoty 157 zł 67 gr miesięcznie.
Przykład I
Emeryt, były rolnik, w wieku 77 lat pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,06.
Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem wynosiła od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 29 lutego 2012r. 771 zł 87 gr (tj. najniższa emerytura 728 zł 18 gr x 1,06).  Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał w tym okresie emeryturę w wysokości 669 zł 87 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 186 zł 71 gr.
Od 1 marca 2012 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 842 zł 87 gr (tj. dotychczasowa kwota emerytury 771 zł 87 gr + 71 zł), natomiast dodatek pielęgnacyjny - do kwoty 195 zł 67 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy  i  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne,  świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 726 zł 87 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie  195 zł 67 gr.
Realna kwota podwyżki od 1 marca 2012 r. wyniesie 65 zł 96 gr.
Przykład II
Były rolnik (trwale niezdolny do pracy w rolnictwie) pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego - umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,22 i 0,93.  Od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 29 lutego 2012r.  renta  wynosiła 837 zł 41 gr  (tj. najniższa emerytura 728 zł 18 gr x 0,22 + 728 zł 18 gr x 0,93) + dodatek pielęgnacyjny 186 zł 71 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 723 zł 41 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 186 zł 71 gr.
Od 1 marca 2012 r. renta wzrośnie do kwoty 908 zł 41 gr (tj. dotychczasowa kwota renty  837 zł 41 gr + 71 zł), a dodatek pielęgnacyjny do kwoty 195 zł 67 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 779 zł 41 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 195 zł 67 gr.
Realna kwota podwyżki od 1 marca 2012 r. wyniesie 64 zł 96 gr.
Waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona w marcu 2012 r. a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie - w kwietniu br., w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.
O nowej kwocie świadczenia emeryci i renciści zostaną poinformowani decyzjami.
 
Źródło: www.krus.gov.pl

Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.