Wyniki wstępnego szacunku produkcji warzyw w 2018 roku

Wyniki wstępnego szacunku produkcji warzyw w 2018 roku
W bieżącym sezonie siewy warzyw do gruntu były na ogół opóźnione, a wschody nierównomierne. Niedobory wilgoci w glebie w kwietniu i w pierwszej dekadzie maja (spowodowane brakiem opadów i wysokimi temperaturami) nie sprzyjały wschodom i początkowej wegetacji większości gatunków warzyw gruntowych. Brak opadów deszczu w kwietniu spowodował zahamowanie kiełkowania warzyw i na wielu plantacjach konieczne było dosiewanie. Warunki wilgotnościowe poprawiły się na krótko w drugiej dekadzie maja, ale już od końca maja na większości obszarów kraju odnotowano ponownie niedobory wilgoci w glebie i zahamowanie przyrostu masy biologicznej warzyw. Sytuację poprawiły dopiero opady deszczu jakie wystąpiły w drugiej dekadzie lipca. W związku z tym przewiduje się niższe plony dla wczesnych odmian warzyw, natomiast plony odmian późniejszych mogą być wyższe od ubiegłorocznych, pod warunkiem utrzymania się korzystnych warunków pogodowych w ciągu dalszego okresu wegetacji. Na plantacjach nawadnianych plonowanie będzie wyższe od ubiegłorocznego.
Na obecnym etapie łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na ponad 4,2 mln t, tj. na poziomie niespełna 8% niższym w porównaniu do roku ubiegłego, jednak o ostatecznej wysokości zbiorów zadecydują warunki dalszej wegetacji. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, przewiduje się zmniejszenie produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w stosunku do poprzedniego sezonu. Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na niespełna 1 mln t, a kalafiorów na 225 tys. t. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie 585 tys. t. Zbiory buraków zostały oszacowane na ponad 300 tys. t, natomiast produkcję marchwi oceniono na 745 tys. t. Zbiory pomidorów przewiduje się w wysokości 250 tys. t, a ogórków – 245 tys. t, przy czym dotychczasowe warunki są stosunkowo korzystne dla warzyw ciepłolubnych, a także dla warzyw strączkowych. Łączną produkcję pozostałych gatunków warzyw szacuje się na blisko 920 tys. t, tj. także na poziomie nieco niższym od bardzo wysokiego ubiegłorocznego. Ostateczna wysokość zbiorów będzie zależała od dalszego przebiegu warunków pogodowych.

GUS

Zakres dzialalności:

Wiadomości