02.05.2018
??pandre le fumier

Zmiany ustawy o nawozach i nawożeniu

Rozwój biogazowni rolniczych oraz potrzeba wprowadzenia przepisów ułatwiających nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych powstających w procesie fermentacji metanowej z surowców rolniczych, produktów ubocznych, odpadów oraz pozostałości z produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego – to przyczyny rozpoczęcia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prac nad nowelizacją ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Nowelizacja wynika również z potrzeby skutecznej realizacji celów określonych w dokumencie pn. Kierunki budowy biogazowni rolniczych na lata 2010?2020, opracowanego przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W projekcie ustawy proponowane są zmiany, które można podzielić na trzy grupy zagadnień:
 1. Ułatwienia dla producentów nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych przy wprowadzaniu ich do obrotu;
 2. Ułatwiony dostęp obywateli/producentów rolnych do informacji na temat znajdujących się na rynku nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych;
 3. Wzmocnienie nadzoru nad rynkiem nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych.
W pierwszej najważniejsze zmiany to:
 • ograniczenie wymagań administracyjnych dla produktów pofermentacyjnych powstałych w biogazowniach rolniczych;
 • ograniczenie wymagań administracyjnych dla produktów powstałych z przerobu odchodów zwierząt gospodarskich poprzez umożliwienie wprowadzania ich do obrotu, bez obowiązku uzyskania pozwolenia MRiRW jako ?nawozów naturalnych przetworzonych?;
 • zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwoleń MRiRW na wprowadzenie do obrotu podłoży do upraw wytworzonych z torfów lub z torfów z dodatkiem nawozów oznaczonych jako ?NAWÓZ WE? lub innych nawozów mineralnych dopuszczonych już do obrotu na podstawie pozwoleń MRiRW;
 • zwolnienie z obowiązku przedkładania, wraz z wnioskiem, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), zaświadczeń lub oświadczeń o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • liberalizacja przepisów art. 9 związanych z umieszczaniem informacji na opakowaniach nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
 • wyłączenie spod przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu produktów zawierających w swoim składzie wyłącznie mikroorganizmy, z pożywką lub stabilizatorem lub bez pożywki lub stabilizatora.
 • nałożenie na podmioty obowiązku zgłaszania do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) zamiaru wprowadzania do obrotu nawozów, produktów pofermentacyjnych, podłoży do upraw, z wyłączeniem podmiotów, które wprowadzają swoje produkty na podstawie pozwoleń MRiRW;
 • nałożenie na podmioty obowiązku zgłaszania do właściwego WIJHARS zamiaru wprowadzania do obrotu nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin na podstawie art. 5 ustawy;
 • nałożenie na Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS) obowiązku prowadzenia wykazu nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin lub produktów pofermentacyjnych;
 • wprowadzenie obowiązku zamieszczania na opakowaniach nawozów i środków wspomagających uprawę roślin informacji nt. udziału w tych produktach odpadów lub ubocznych produktów kwalifikowanych tak w świetle ustawy o odpadach.
W trzeciej najważniejsze zmiany to:
 • zmiana definicji wprowadzania do obrotu;
 • ułatwienie nadzoru IJHARS nad rynkiem nawozów i podmiotami prowadzącymi obrót tymi produktami;
 • rozszerzenie zakresu wymaganej dokumentacji w procedurze celnej nawozów i środków wspomagających uprawę roślin pochodzących z terytoriów państw trzecich;
 • doprecyzowanie i uszczegółowienie dotychczasowych uprawnień IJHARS, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.
Zakończyły się już konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy. Termin zgłaszania uwag upłynął 13 kwietnia br. Aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa analiza zgłoszonych uwag.
Sejm.gov.pl

Poleć tę stronę znajomemu

Twój email:
Twoje imię:
Email znajomego:

Błąd wprowadzonych danych.